پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای شورای پژوهشی

 

خانم اعظم هنرمندپور رئیس شورا
خانم الهام عبدالهی شهولی دبیر شورا
خانم زهرا مهری کارشناس شورا
خانم دکتر فائزه سیف هیئت علمی
خانم دکتر فریال سواری هیئت علمی
خانم دکتر طاهره نویدی فر هیئت علمی
خانم دکتر سیما هاشمی هیئت علمی
خانم دکتر شرین امینی هیئت علمی
آقای سید علی موسوی هیئت علمی
خانم اعظم جهانگیری مهر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

/body>