پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای دفترمالکیت فکری

 

مسئول واحد مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشکده علوم پزشکی شوشتر

نام: اعظم هنرمندپور

هیات علمی گروه مامایی

 

  اعضای کمیته مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی کشور سمت
 

خانم اعظم هنرمندپور

معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی(رئیس کمیته مالکیت فکری)
  الهام عبدالهی شهولی مدیرآموزش و تحقیقات
  اعظم هنرمندپور هیئت علمی گروه مامایی(دبیر کمیته)
  نجمه نوارباف مدیر توسعه فناوری دانشکده(جانشین رئیس کمیته)
  دکتر مینا اندیشمند نماینده معاونت غذا و دارو
  امین چهارلنگ مسئول دفتر حقوقی دانشکده
  معصومه کایدانی مدیرارتباط با صنعت
  دکتر فریبا فرهادی نماینده شورای بسته های تحول دانشگاه نسل سوم
  الهام عبدالهی شهولی،اعظم جهانگیری مهر اعضای حقیقی خبره در زمینه مالکیت فکری
  زهرا مهری کارشناس دفتر مالکیت فکری


 

/body>