پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

Vice Chancellor for Research

fa-IRen-US
X
Introducing Experts

 

Ms. Najme Nawarbaf

Master of Science in Information Science

nnavarbaf@gmail.com

36228916

 

Ms. Zahra Mehri

Master of Science in Science

mehri_z@shoushtarums.ac.ir

36228921