پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X

اعضای کمیته اخلاق

 

اعضای کمیته

سمت تخصص
آقای دکتر فرهاد ابول نژادیان

رئیس کمیته

فوق تخصص آلرژی کودکان و ایمنولوژی بالینی
آقای دکتر مجتبی کلانتر دبیرکمیته دکترای تخصصی سم شناسی/داروشناسی
آقای محمد حسین کجبافی نماینده جامعه کارشناسی مکانیک
آقای امین چهارلنگی حقوقدان کارشناسی ارشد حقوق
آقای سید محمد حسین جعفرنژاد روحانی کارشناسی ارشد فلسفه دین
آقای سیدجلال امام پژوهشگر دکترای تخصصی هماتولوژی
آقای احمد مرادی پژوهشگر کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
خانم دکتر الهام پیرعباسی پژوهشگر دکترای تخصصی علوم تغذیه
خانم زهرا مهری کارشناسی کمیته کارشناسی ارشد علم سنجی
خانم اعظم جهانگیری مهر متخصص آمار/اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد آمار زیستی
خانم زهراسادات پژوهیده متخصص اخلاق پزشکی کارشناسی ارشد مامایی