پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر برات براتی رئیس شورا
محمد نیکزادیان دبیر شورا
زهرا مهری کارشناس شورا
خانم سارا ضیاغم هیئت علمی
خانم دکتر مریم کرمی خیرآبادی هیئت علمی
خانم کبری دوستی فر سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort