پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر برات براتی رئیس شورا
محمد نیکزادیان دبیر شورا
زهرا مهری کارشناس شورا
خانم دکتر فائزه سیف هیئت علمی
خانم دکتر فریال سواری هیئت علمی
خانم دکتر طاهره نویدی فر هیئت علمی
خانم دکتر سیما هاشمی هیئت علمی
خانم دکتر شرین امینی هیئت علمی
سید علی موسوی هیئت علمی
خانم هنرمندپور سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort