پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

en-USfa-IR
X
اعضای دفترمالکیت فکری

 

مسئول واحد مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشکده علوم پزشکی شوشتر

نام: اعظم هنرمندپور

هیات علمی گروه مامایی

 

  اعضای کمیته مالکیت فکری و ثبت اختراعات دانشگاه علوم پزشکی کشور سمت
 

دکتر برات براتی

معاون آموزش،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی(رئیس کمیته مالکیت فکری)
  محمد نیکزادیان مدیرآموزش و تحقیقات
  اعظم هنرمندپور هیئت علمی گروه مامایی(دبیر کمیته)
  نجمه نوارباف مدیر توسعه فناوری دانشکده(جانشین رئیس کمیته)
  دکتر مینا اندیشمند نماینده معاونت غذا و دارو
  امین چهارلنگ مسئول دفتر حقوقی دانشکده
  معصومه کایدانی مدیرارتباط با صنعت
  مریم فیض عارفی نماینده شورای بسته های تحول دانشگاه نسل سوم
  الهام عبدالهی شهولی،اعظم جهانگیری مهر و زهرا مهری اعضای حقیقی خبره در زمینه مالکیت فکری


 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort