پرجم و شعار سال جمهوری اسلامی ایران - دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بنر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر

fa-IRen-US
X
اعضای دفتر ارتباط با صنعت

 

دکتر برات براتی

سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت

barati943@yahoo.com

 

مهندس معصومه کایدانی

سمت:مدیر دفتر ارتباط با صنعت

 

مهندس محمدباقر عبداللهی

سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت

abdolahimb@gmail.com

 

مهندس مریم فیض عارفی

سمت:عضو دفتر ارتباط با صنعت

m.arefi1390@gmail.com

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort